Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Υπόδειγμα Ενδικοφανούς Προσφυγής για 

μείωση ΕΝΦΙΑ κατά το ποσό του 

ανεξόφλητου δανείου


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 63 ΤΟΥ Ν. 4174/2013

Τ_ _________________________________________________ του _______________________,

κατοίκου _____________________________________, με Α.Φ.Μ _____________ και Δ.Ο.Υ. ______________

ΚΑΤΑ

της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόθηκε επί της δήλωσης φόρου 

ΕΝΦΙΑ 2014 με αριθμό ______________, με αριθμό ειδοποίησης ______________ και αριθμό χρηματικού 

καταλόγου____________ (τα στοιχεία προκύπτουν από το εκκαθαριστικό)

ΚΑΙ ΚΑΤΑ

Του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ___________________________

**********

Επειδή σε ημερομηνία άγνωστη σε εμένα συντέθηκε και υποβλήθηκε για λογαριασμό μου από

 το Υπουργείο Οικονομικών, μηχανογραφημένη δήλωση ΕΝΦΙΑ η οποία δεν ανταποκρίνεται 

στην βούλησή μου.

Επειδή κατά το εμπράγματο δίκαιο η αξία ενός ακινήτου απομειώνεται κατά το ποσό του 

άληκτου στεγαστικού δανείου για το οποίο υπάρχει προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη.

Επειδή τα ακίνητα τα οποία περιγράφονται στην προσβαλλόμενη πράξη φέρουν αξία η οποία 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και την οποία δεν αποδέχομαι.

Επειδή το ακίνητο που βρίσκεται _____________________________ με ΑΤΑΚ (αριθμό ταυτότητας 

ακινήτου) _______________________ φέρεται να έχει αξία σύμφωνα με το εκκαθαριστικό 

___________________ ευρώ ενώ η πραγματική του αξία είναι _____________________ ευρώ η οποία

 εξευρίσκεται ως εξής:

_______________ ευρώ η πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου μείον ________________ το ποσό της 

οφειλής του στεγαστικού δανείου την 1/1/2014.
 Επειδή μπορώ να αποδείξω την πραγματική αξία του ακινήτου με κάθε πρόσφορο 

αποδεικτικό μέσο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος εφόσον μου ζητηθεί από την υπηρεσία

 σας, αλλιώς επιφυλάσσομαι να αποδείξω την αξία του ακινήτου ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού πρωτοδικείου


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Να γίνει νέα εκκαθάριση του κύριου και συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ επί τη βάσει της πραγματικής αξίας του ακινήτου και όχι επί της μιας αξίας της οποίας αγνοώ τον τρόπο υπολογισμού και αφού αφαιρεθεί η αξία της οφειλής από στεγαστικό δάνειο όπως διαμορφώθηκε την ημέρα φορολογίας ήτοι την 1.1.2014

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
  
  
Οδηγίες για τη σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής ΕΝΦΙΑ 
για μείωση αξίας ακινήτου κατά το ποσό του στεγαστικού δανείου.

(προσοχή αναφέρεται σε περιπτώσεις συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ πρώην ΦΑΠ)

• Προσδιορίζω την αξία της οφειλής από στεγαστικό δάνειο την 1.1.2014 (ημερομηνία φορολογίας σύμφωνα με τον νόμο). Για να το κάνω αυτό κάνω σχετική αίτηση στην τράπεζα όπου τηρώ το λογαριασμό στεγαστικού δανείου. Επίσης ζητώ με αίτηση ένα πιστοποιητικό βαρών ώστε να φαίνεται ότι το φορολογητέο ακίνητο έχει επιβαρυνθεί με υποθήκη. 
• Προσδιορίζω την φορολογητέα αξία του ακινήτου ως την διαφορά μεταξύ πραγματικής αξίας ακινήτου και αξίας οφειλής στεγαστικού δανείου όπως αυτή διαμορφώθηκε την 1.1.2014. 
• Συντάσσω την ενδικοφανή προσφυγή βάσει του υποδείγματος, την εκτυπώνω και την υπογράφω. 
• Η προθεσμία της ενδικοφανούς προσφυγής είναι 30 ημέρες. Ορισμένοι νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η προθεσμία δεν ξεκινάει με μόνη την έκδοση εκκαθαριστικού ενώ η εφορία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μετρά την προθεσμία από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού. Πάντως, όποιος προλαβαίνει, καλό είναι να ασκήσει την προσφυγή του στην προθεσμία που δέχεται η εφορία. 
• Εκτυπώνω το εκκαθαριστικό που προσβάλλω
• Βγάζω φωτοτυπίες όλα τα δικαιολογητικά (εκθέσεις εκτίμησης, βεβαίωση τράπεζας για οφειλή στεγαστικού δανείου την 1.1.2014, πιστοποιητικό βαρών και λοιπά έγγραφα).
• Αν δεν προλαβαίνω να τα συγκεντρώσω στη προθεσμία των 30 ημερών αναφέρω στην ενδικοφανή προσφυγή ότι επιφυλάσσομαι να τα προσκομίσω όταν μου ζητηθεί από την εφορία. 
• Συμπληρώνω υπεύθυνη δήλωση με την φράση: «δηλώνω υπεύθυνα το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής: (και αναφέρω τα έγγραφα που έχω ψηφιοποιήσει) 
• Ψηφιοποιώ (σκανάρω) όλα τα παραπάνω έγγραφα και τα βάζω σε CD ή στικάκι
• Καταθέτω τα έγγραφα και το cd στην εφορία (δικαστικό τμήμα η τμήμα συμμόρφωσης) και λαμβάνω αριθμό πρωτοκόλλου 
• Περιμένω 60 ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου:

- Αν η εφορία απαντήσει στην προσφυγή και την απορρίψει, ξεκινά προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απάντησης της εφορίας για να προσβάλλω την αρνητική απάντηση στα διοικητικά δικαστήρια
- Αν η εφορία δεν απαντήσει ποτέ, πράγμα που είναι το πιο πιθανό, τότε μπορώ να προσβάλλω την σιωπηρή άρνηση. Η προθεσμία για αυτή την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ξεκινά την 61η ημέρα από την ημερομηνία της πρωτοκόλλησης και λήγει την 90η ημέρα.

Το παραπάτω υπόδειγμα έχει συνταχθεί από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Κλειώση.

Χρήστος Κλειώσης, δικηγόρος Αθηνών. Αριστείδου 9, Αθήνα, 210 3212181, email: chriskliossis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου